Nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho học sinh viên viên Việt Nam trong thời điểm suy thoái kinh tế, học viện ERC – Singapore đưa ra chương trình tài trợ trị giá gần 90 triệu VNĐ cho những học viên đăng ký nhập học kỳ tháng 01/ 2010...